دوره رایگان آموزش شطرنج

دوره آمـوزش تـخصصـی شـطـرنـج رایـگان​ 

سرفــصل هـای دوره آمـوزش ویـدئـویـی شـطـرنـج

جلســه اول:  آشــنایــی بــا صــفحـه شطـرنـج استــانـدارد

جلسه دوم : آشنایی با مهره های شطرنج و چیدن مهره ها

جلسه سوم : آموزش حرکت رخ
جلسه چهارم : آموزش حرکت فیل
جلسه پنجم : آموزش حرکت وزیر
جلسه ششم : آموزش حرکت پیاده
جلسه هفتم : آموزش حرکت شاه
جلسه هشتم : آموزش حرکت اسب
جلسه نهم : آموزش کیش و رفع کیش
جلسه دهم : آموزش کیش و مات
جلسه یازدهم : آموزش قلعه رفتن و شرایط آن
جلسه دوازدهم : ارزش مهره ها و دلایل آن

جلسه سیزدهم :

آموزش مقدماتی ثبت حرکات شطرنج

جلسه چهاردهم :آموزش گسترش مهره ها

( شروع بازی ایتالیایی)

جلسه پانزدهم : آموزش حرکت آن پاسان

جلسه شانزدهم :

آموزش ۳ مورد از حالت های تساوی ۱

جلسه هفدهم :آموزش ۳ مورد از حالت های تساوی ۲

جلسه هجدهم : آموزش مات ناپلئونی
جمع بندی دوره

آموزش نرم افزار لیچس و نحوه ساخت مسابقه در آن

نرم افزار دایناسور

SHATRANJIRAN

CLUB

NEVER GIVE UP

شروع آموزش
به کمک احتیاج دارید؟ با ما چت کنید